Tomatis

TOMATIS Praha

Představení týmu
TOMATIS Praha

TOMATIS Praha
Autismus, poruchy vyvoje řeči, hyperaktivita

Leo Votava o metodě TOMATIS®
v pořadu Sama doma na ČT 1

Jak funguje Poslechový program TOMATIS®
O hlavních principech poslechového programu


Thierry Gaujarengues
prezident společnosti TDSA

Archiv aktualit

Dnes je 20.6. a svátek má Květa

Slovníček odborných pojmů

V tomto oddíle naleznete vysvětlení některých odborných pojmů, se kterými se na našich webových stránkách můžete setkat.

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

 

A
A- (předpona)

ve složených slovech jako označení pro velmi závažnou a těžkou poruchu (oproti složeným slovům s předponou dys-)

Absolutní sluch

je schopnost určit přesnou výšku tónu

ADD

patří mezi neurovývojové poruchy, které charakterizuje především nesoustředěnost a nepozornost

ADHD

patří mezi neurovývojové poruchy, které charakterizuje především nesoustředěnost, nepozornost, impulzivita a hyperaktivita

Afázie

je porucha chápání, myšlení a nacházení slov

Akustická diskriminace

je schopnost rozlišovat mezi různými typy zvuků

Akustická integrace

je schopnost sjednocovat zvukové informace

Akustický smog

je metaforický výraz pro nadbytečný hluk

Akustický tlak

je následek změn tlaku vzduchu, způsobených zvukovými vlnami

Akustika

je obor zabývající se fyzikálními ději a biologickými procesy, které jsou spojeny se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním zvuku sluchem

Akutní stav

náhlý nebo naléhavý, nejčastěji zdravotní, stav

Amplituda

je maximální jednotka periodicky proměnné fyzikální veličiny, je to odchylka, rozdíl mezi minimem a maximem

Antidepresiva

je psychiatrický lék užívaný ke zmírnění symptomů klinické deprese

Apraxie (řečová)

je těžká porucha schopnosti vykonávat volní artikulační pohyby, která vychází z obtíží v propojení mezi motorickou mozkovou kůrou frontálního laloku dominantní hemisféry a svaly mluvidel

Artikulace

je vytváření hlásek mluvidly

Asertivita

je zdravé sebeprosazování, schopnost vyjádřit svůj názor (byť by byl v nesouladu s většinovým názorem) a zároveň respektovat myšlenky jiných; schopnost rozpoznat manipulativní jednání a umět se mu bránit

Aspergerův syndrom

je porucha autistického spektra, vyznačující se narušením v oblasti sociální interakce, komunikace a představivosti

Audiogram

je výstup metody zvané audiometrie, která se používá pro vyšetření sluchu, je prováděna pomocí tónového generátoru, kterým se testuje citlivost sluchu na jednotlivé tóny

Audiometrie

je jednou z metod vyšetření sluchu; jde o vyšetření prováděné pomocí tónového generátoru, kterým se testuje citlivost sluchu na jednotlivé tóny

Audiopsychofonologie

je vědní disciplína vytvořená A. Tomatisem kombinující poznatky z psychologie, komunikace a moderních technologií

Autismus

je jednou z nejzávažnější poruch dětského mentálního vývoje; jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí, jejichž důsledkem je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá; duševní vývoj dítěte je díky tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti; autismus doprovází specifické vzorce chování

nahoru

B
Balbutismus

je porucha plynulosti řeči, lidově se nazývá koktavost

Bloudivý nerv

je párový hlavový nerv, který spojuje krční, břišní a hrudní dutiny

Bolesti hlavy

jedná se o nepříjemný, často intenzivně vnímaný pocit bolesti v oblasti hlavy, různého charakteru, intenzity a trvání

nahoru

C
Centrální poruchy sluchového zpracování (CAPD - Central Auditory Processing Disorder )

představují sluchový handicap pramenící z poškození mozkových funkcí, charakterizovaný atypickým rozeznáváním, rozlišováním, seskupováním, zařazováním nebo lokalizací neřečových zvuků

Cerebral Palsy (CP)

je mozková obrna, viz dětská mozková obrna

Cortiho orgán

je orgán uložený v hlemýždi ve vnitřním uchu, který přeměňuje mechanické vzruchy (zvukové vlnění) na vzruchy nervové

nahoru

D
Decibel

je jednotka pro měření hladiny intenzity zvuku

Deprese

je stav psychiky projevující se dlouhodobě pokleslými náladami jedince, jedinec v depresi pociťuje často úzkost a osamocenost, pocity bezcennosti, malou sebedůvěru, únavu, zhoršené soustředění, problémy s pamětí a pozorností

Dětská mozková obrna (DMO)

poškození motorických oblastí mozku v období těhotenství nebo krátce po narození dítěte, která se projevuje poruchou hybnosti těla

Dieta

je řízený příjem pokrmů a tekutin za účelem dosažení specifického cíle

Diskriminace (zvuková)

je schopnost odlišovat zvuky, které se od sebe navzájem liší svou výškou, barvou a hlasitostí

Downův syndrom

je geneticky podmíněné onemocnění zapříčiněné genomovou mutací, jejímž výsledkem je trizomie 21. chromozómu (zdravý člověk má dva 21. chromozómy, postižení tímto syndromem tři); projevuje se mentální retardací, tělesnými malformacemi, anomáliemi obličeje

Dynamika (zvuku)

znamená stupňování či odstupňování tónů z hlediska intenzity, resp. hlasitosti

Dys- (předpona)

ve složených slovech znamená menší poruchu, menší narušení, zeslabení, obtížnost (oproti složeným slovům s předponou a-)

Dysgrafie

je vývojová porucha projevující se potížemi při zvládání psaného textu - charakteristické je křečovité a neúhledné písmo, často zkombinovaná s dyslexií

Dysfázie

jedná se o strukturální a systémové narušení jedné či většího počtu, resp. i všech oblastí vývoje řeči v řečovém centru v mozku; takto narušený řečový vývoj přináší současně negativní dopad na formování osobnosti dítěte v sociálním kontextu, zájmovou činnost a volný čas, profesní orientaci

Dyslexie

je vývojová porucha projevující se potížemi při zvládání čteného textu - dyslektik vypouští či zaměňuje slova a písmena, často zkombinovaná s dysgrafií

Dysortografie

je specifická porucha pravopisu; postihuje většinou jen oblast určitých gramatických jevů, jako jsou např. rozlišování slabik dy-di, ty-ti, ny-ni, rozlišování sykavek, přidávání a vynechávání písmen, popř. slabik, nezvládání hranic slov v písmu

Dypraxie

 

je vývojová porucha motorických funkcí definovaná jako postižení či nezralost v plánování a organizaci pohybů; charakteristický je nesoulad mezi pohybovými schopnostmi a věkem dítěte

nahoru

E
Elektronická brána

umožňuje stimulaci středního ucha střídavým průchodem zvuku z jednoho kanálu, který uvolňuje svaly ve středním uchu, na jiný kanál, který je napíná

Elektronické ucho

je elektronický přístroj navržený Alfredem Tomatisem ke stimulaci středoušních svalů, nástroj využívaný při poslechových programech

Emoce

je proces prožívání, silný cit, je to stav vzrušení projevující se zvláštním chováním doprovázeným až fyziologickými změnami organizmu (změna srdečního tepu, změna rychlosti dýchání)

Endolymfa

je tekutina vyplňující blanitý labyrint ve vnitřním uchu obratlovců

Eustachova trubice

je trubice, která spojuje nosohltan a dutinu středního ucha a umožňuje tak vyrovnávání tlaku na obou stranách bubínku

nahoru

F
Filtrování Elektronického ucha

je jedna z funkcí Elektronického ucha, odebírání určitých frekvenčních pásem  ze zvuku

Fonace

je tvoření nebo vydávání hlasu

Foniatrie

je obor lékařství zabývající se vyšetřováním hlasu, řeči a sluchu člověka, rehabilitací a léčbou poruch

Frekvence zvuku

(též kmitočet)  je fyzikální veličina, která je ukazatelem výšky zvuku

Frustrace

je stav při závažném neuspokojení lidských potřeb

nahoru

G
Gravitace

nebo-li přitaživost je univerzální silové působení mezi všemi formami hmoty

Gregoriánský chorál

je jednohlasý latinský zpěv Římskokatolické církve bez doprovodu nástrojů

nahoru
CH
Chronický únavový syndrom

je choroba, která zasahuje centrální nervový a imunitní systém a často také systém kosterních svalů; jejím hlavním příznakem je úporná únava

nahoru

H
Harmonizace

je uvedení v soulad či opatření melodie akordickým doprovodem

Hertz

je jednotka frekvence (kmitočtu), jednotka vyjadřuje, kolik pravidelných (cyklicky se opakujících) dějů se odehraje za jednu sekundu

Hlasitost zvuku

je subjektivní veličina, která je závislá na velikosti akustického tlaku, kterým zvukové vlnění působí na sluch, důležité je vědět, že ucho není citlivé na zvuky různých frekvencí stejně

Hlasivky

je hlavní fonační orgán savců, který je uložen v hrtanu., průchodem vzduchu hlasivkovou štěrbinou vzniká hlas

Hyperaktivita

je fyzický stav, který se projevuje abnormální aktivitou, impulzivností, vznětlivostí

nahoru

I
In-Ear sluchátka

neboli "špuntová" sluchátka; nasazují se přímo do vstupu do zvukovodu, izolují okolní hluk

Inervace

je zásobování nervovými vlákny

Infuze

je nitrožilní podání většího množství tekutiny během delší doby (zpravidla hodin nebo dnů)

Integrace

je proces spojování ve vyšší celek

Intenzita zvuku

je fyzikální veličina, která je ukazatelem hlasitosti

Intervence

je vnější zásah do nějakého procesu za účelem jej ovlivnit, změnit

nahoru

K
Kognitivní schopnosti

jsou schopnosti, které nám umožňují získávat a uchovávat v paměti nové poznatky

Koktavost

je porucha plynulosti řeči

Komorní tón

je tón A, podle tohoto tónu se ladí hudební nástroje

Kompenzace

je vyrovnání, vyvážení, náhrada

Koordinace oko -ruka

je optimální spolupráce oka a ruky

Koordinace pohybů

uvedení do vzájemného souladu pohybů

Kortikální

mozkokorový - týkající se mozkové kůry

Kostní přenos zvuku

je šíření zvuku pevným prostředím - přes lebku do vnitřního ucha, kde zvuk zpracovává Cortiho orgán (prostřednictvím speciálních sluchátek se zabudovaným vibračním zařízením)

Kreativita

nebo-li tvořivost je soubor schopností, které umožňují uměleckou, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost

nahoru

L
Labyrint vnitřního ucha

je kanálková část vnitřního ucha

Lateralita

je přednostní užívání jednoho z párových orgánů pohybového nebo smyslového ústrojí

Lateralizace

je dominance určité strany (např. pravé)

Lehká mozková dysfunkce (LMD)

 

je souhrnným názvem pro mnohé lehké odchylky mentálního vývoje dítěte na základě oslabení funkce centrální nervové soustavy, těmito poruchami často trpí děti průměrně až nadprůměrně inteligentní, u nichž se pak projevují poruchy učení a chování; často se používá i název ADHD („Attention Deficit Hyperactivity Disorders“ - hyperaktivita s poruchou pozornosti), který má ale užší význam

Licence

je právní termín pro udělení výjimečného povolení k nějaké činnosti

nahoru

M
Menierův syndrom

je onemocnění projevující se záchvaty závratí s nevolností, sluchovými šelesty a později i trvalejší poruchou sluchu

Metoda TOMATIS

je postup založený na změně způsobu naslouchání využívající moderních elektronických přístrojů, autorem je francouzský specialista ORL Alfred Tomatis

Migréna

je opakující se chronická bolest hlavy většinou jen na jedné její polovině charakterizovaná obvykle střední až silnou intenzitou; k doprovodným příznakům patří nevolnost, zvracení, světloplachost, větší citlivost na zvuky apod.

Motivace

je souhrn podnětů k jednání

Mozartův efekt

je teorie, která prohlašuje, že poslech Mozartovy hudby zvyšuje inteligenci, nebo také, že pouštění klasické hudby dětem v raném věku má blahodárné účinky na duševní rozvoj osobnosti

Muzikoterapie

je léčebná metoda používající jako terapeutického prostředku hudbu

nahoru

N
Naslouchání x slyšení

slyšení je fyziologická schopnost ucha vést a předávat zvukový signál ke zpracování v mozku x naslouchání je kromě této fyziologické schopnosti i současné zapojení vůle, tedy toho "chtít vnímat a rozumět"

Nedoslýchavost

je částečná redukce sluchu, rozlišuje se centrální (poškození neuronu sluchové dráhy), periferní převodní (překážka ve vnějším nebo středním uchu) a periferní percepční nedoslýchavost (poškození ve vnitřním uchu)

Nervozita

je stav napětí a neklidu, který se projevuje v jednání i v pohybech; přechodná nervozita je přirozenou reakcí na stres a napětí, na nové a nečekané situace, trvalá nervozita ovšem může být příznakem nemoci

Neuróza

se projevuje ve fyziologické a duševní nerovnováze (fobie, úzkost, somatické projevy); bývá způsobena neschopností přizpůsobit se prostředí, změnit životní návyky

Nitroděložní naslouchání

schopnost plodu vnímat zvuky, které se šíří kostmi a tekutinou v těle matky; první reakce dítěte na zvuk byly zaznamenány u plodu starého 24 týdnů, konzistentní reakce pak od 28. týdne

nahoru

O
Observace

je jiným slovem pozorování

Oktáva

je řada osmi tónů diatonické stupnice, interval mezi prvním a osmým tónem v ní

Otorhinolaryngologie

je lékařský obor zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením ušních, nosních a krčních chorob

nahoru

P
Paměť

je sklad informací organismu, z něhož může vyvolávat zprávy o minulých událostech; rozlišují se tři fáze paměti: vštěpování, uchovávání a vybavování; zásadními druhy paměti jsou paměť senzorická, krátkodobá a dlouhodobá

Perilymfa

je tekutina vyplňující prostor mezi blanitým a kostěným labyrintem ve vnitřním uchu obratlovců

Pervazivní vývojové poruchy (PDD - Pervasive Developmental Disorder)

je zastřešující pojem pro poruchy charakterizovaných kvalitativním porušením reciproční sociální interakce
na úrovni komunikace a omezeným‚ stereotypním a opakujícím se souborem zájmů a činností; patčí mezi ně autismus, Aspergerův syndrom, Rettův syndrom

Placebo

je přípravek neobsahující účinnou látku, jeho léčebný efekt je vyvolaný přesvědčením pacienta, že je léčen, tento postup je často využíván v homeopatii

Placebo efekt

je placebová reakce; jedná se o léčebný výsledek vyvolaný přesvědčením pacienta, že užívá skutečný lék

Porucha smyslové integrace (SID - Sensory Integration Dysfunction)

je porucha založená na neschopnosti správně reagovat na informace, které získáváme svými smysly, a  to kvůli způsobu, jak mozek interpretuje informace, které dostává, a jak na ně odpovídá; důsledkem jsou nadměrné reakce na některé vjemy, pocit přetíženosti smyslovými informacemi nebo naopak postrádání smyslových stimulů

Poslechový program SOLISTEN

je ekvivalent Poslechového programu TOMATIS, využívá přenosného zařízení SOLISTEN, čímž umožňuje

Poslechový program TOMATIS

je program využívající Tomatisových efektů ke zlepšení celé řady různých potíží a starostí

Poslechový test

je jedním z metodotogických nástrojů metody TOMATIS, slouží k vstupnímu, průběžnému a konečnému vyhodnocení klientova stavu

Postoj

je hodnotící zaměření jedince, predisponující jej k specifické aktivitě ve vztahu k určitému objektu, situaci či hodnotě

Poškození sluchu

rozlišujeme vrozené a získané poruchy sluchu; na základě nich

Potíže s koncentrací

jsou potíže se soustředěním, pozorností, patřit sem mohou také ADD (Attention Deficit Disorders = poruchy pozornosti) nebo ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorders = poruchy pozornosti + hyperaktivita)

Pozitivní komunikace

je založená na kladném vztahu ke komunikačnímu partnerovi, na vytváření příjemné atnosféry, ve které se oba partneři cítí v pohodě, ať už vědomě nebo intuitivně; přispívá k tomu i použitý slovník, který je rovněž pozitivně orientován, využívá se tak principu zrcadlení, tj. na pozitivní otázku vnitřně chceme pozitivně odpovědět

Preference

je přednost, tj. preferovat je dát přednost něčemu před něčím jiným v případě volby

Prevence

je soustav opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, neúspěchu ve škole, sociálním konfliktům a podobně; rozlišuje se primární (zkoumá jejich příčiny a hledá způsoby, jak jim předcházet), sekundární (se snaží příslušné jevy včas zachytit a bránit jejich prohlubování, šíření a podobně) a terciální prevence (se snaží zabránit opakování)

Projekční technika

spočívá v tom, že člověk připisuje (často bezděčně) své zkušenosti, zážitky, potřeby, zájmy, schopnosti, touhy, postoje jiným osobám, vkládá je do věcí, promítá je do situací, v nichž se ocitá a o nichž hovoří

Proprioceptivní systém

je smyslový systém, který řídí pohyby svalů a kloubů

Prostorová orientace

je schopnost vnímat prostor, adekvátně ho zobrazovat a pohybobat se v něm

Psychomotorické schopnosti

jsou schopnosti vědomě koordinovat a ovládat své pohybové ústrojí

Psychóza

je závažné onemocnění často s organickými poruchami mozku; nemocný odlišně vnímá svět kolem sebe i sebe sama a nedokáže odlišit, co se
skutečně kolem něj děje a co je jenom jeho vlastní představa a fantazie

nahoru

R
Receptory

umožňují přijímat mechanické, tepelné, chemické či světelné podněty; receptory mají vždy dvě hlavní stavební a funkční složky: smyslové buňky a nervová vlákna

Regenerace

je obnovení, oživení, jak po stránce duševní, tak i tělesné, označuje schopnost živých organismů opravovat nebo dokonce nahrazovat poškozené tkáně

Relaxace

je proces nebo stav uvolnění psychického a tělesného napětí

Retikulární formace

je rozsáhlá nervová síť, která kontroluje veškerou aktivitu mozku

Rettův syndrom

je neurogenetické postižení, které se projevuje částečnou nebo pozvolnou ztrátou řeči a poruchou motoriky a koordinace a poruchou sociálního a mentálního vývoje po krátkém období normálního vývoje (mezi 6. a 18. měsícem); objevuje se jen u dívek

Rovnovážný orgán / vestibulární orgán

je orgán umístěný ve vnitřním uchu zajišťující rovnováhu, orientaci v prostoru a koordinaci pohybů

Rozvoj osobnosti

je systematický přístup jednotlivce ke vzdělávání sama sebe

nahoru

S
Sebereflexe

je vnitřní komunikace se sebou samým, vcítění se do sebe sama, poznávání sebe sama, sebeuvědomování

Sedativa

jsou uklidňující léky

Selektivita

je schopnost vybrat si ze shluku jevů nebo aktivit jev nebo činnost mající v dané situaci prioritní význam

Selektivita - zvuková

je schopnost zaměřit/vybrat ze shluku různých zvuků jeden konkrétní (např. při hovoru více lidí zároveň schopnost "naladit se" - zaměřit svou pozornost - na hlas jednoho konkrétního člověka a jemu porozumět)

Senzorická integrace

je proces, který se odehrává v mozku, při němž se propojují jednotlivé smyslové vjemy

Senzorické funkce

primárními senzorickými funkcemi jsou zrak, sluch, rovnováha, čich a chuť

Sluchový nerv

přenáší elektrický impulz zachycený buňkami v Cortiho orgánu ve vnitřním uchu do mozku

Slyšení x naslouchání

slyšení je fyziologická schopnost ucha vést a předávat zvukový signál ke zpracování v mozku x naslouchání je kromě této fyziologické schopnosti i současné zapojení vůle, tedy toho "chtít vnímat a rozumět"

Sociální chování

je chování a návyky člověka vzhledem ke společnosti, druhým lidem

SOLISTEN

je přenosné zařízení, které má zabudované malé "Elektronické ucho",

Stabilita

je jiným slovem pevnost, stálost, souvisí s rovnováhou

Stimulace

je podněcování, dráždění, vnější motivování

Stres

je reakce organismu na jakoukoliv výrazně působící zátěž – fyzickou (např. hluk, horko) nebo psychickou (zpdpovědnost, nesplněná očekávání, osobní vztahy, traumatizující zážitky); projevuje se jak na úrovni psychiky (nervozita, úzkost, deprese), tak i tělesně (zvýšení tlaku a srdeční činnosti, uvolňování stresových hormonů)

Středoušní kůstky

jsou tři malé na sebe napojené kůstky - kladívko, kovadlinka a třmínek - umístěné ve středním uchu, které slouží k předávání zvuku z vnějšího ucha do ucha vnitřního

Středoušní tlak

je za normálních podmínek stejný jako atmosferický, a to díky Eustachově trubici, která, vede ze středního ucha do dutiny nosohltanu; při pocitech náhlého velkého tlaku ve středním uchu se proto doporučuje zívnout si, čímž se tlaky vyrovnají

Svaly středního ucha

slouží k propojení kůstek středního ucha s blankami vnějšího a vnitřního ucha; svaly tak mohou chránit ucho před případnými nadměrně silnými zvuky oddálením sluchových kůstek

Syndrom poruchy pozornosti, motoriky a percepce (DAMP - Deficits in Attention, Motor control and Perception)

je termín užívaný v psychologii v 80. letech, dnes se namísto něj používá pojem lehká mozková dysfunkce (který je ale obecnější) nebo ADHD (který je ale konkrétnější)
Syndrom vyhoření

ztráta profesionálního zájmu nebo osobního zaujetí; lidé velice intenzivně zaujatí určitým úkolem nebo ideou ztrácejí své nadšení

nahoru

T
Taktilní systém

je smyslový systém, který má na starosti hmat

Terapie

je řešení psychických a pschosomatických potíží
Tinnitus

je odborné označení pro šelest v uších, které může v různých intervalech zesilovat či zeslabovat

TOMATIS Développement S.A.

je zastřešující společnost, globální vlastník práv k metodě TOMATIS a příslušejícímu technickému zázemí, sídlo společnosti je v Lucemburku, společnost školí konzultanty po celém světě, kterým pak uděluje licenci opravňující provozovat metodu TOMATIS a poslechové programy

Tomatisovy zákony

je pravidla, teoretické závěry, které učinil Alfred Tomatis na základě mnoha experimentů a studií, Tomatisovy zákony říkají, že komunikační a hlasové potíže souvisí se sluchem a tyto obtíže, pokud nejsou fyziologického charakteru, je možné správnou stimulací odstranit nebo zlepšit

Tomatisův efekt

spočívá v tom, že je možné pomocí speciálně vyvinutého přístroje, tzv. Elektronického ucha, stimulovat svaly ve středním uchu tak, aby se sluch člověka stal vnímavějším vůči určitým zvukovým pásmům

Tón

je zvuk, který vzniká pravidelným chvěním tělesa a má určitou výšku, délku, sílu a barvu

nahoru

V
Vady řeči

je pojem shrnující potíže s produkcí řeči na různých úrovních (tvoření hlasu, zpracovávání mozkem, výslovnost)

Vestibul

je dutina umístěná ve vnitřním uchu, v níž se nachází rovnovážný orgán

Vestibulární systém

je smyslový systém, který zajišťuje rovnováhu, koordinaci pohybů a vyrovnávání člověka s gravitací

Vibrační zařízení ve sluchátkách

je zařízení na horní části sluchátek (nasedá nahoře na hlavě přímo na lebku), umožňuje kostní přenos zvuku

Vyčerpanost

značí, že tělo není spokojeno se životním stylem, přepracovaností nebo psychickou zátěží. Funguje také jako varovný příznak některých zdravotních problémů, při přetažení organismu může dojít až k celkovému vyčerpání, které někdy vyžaduje i hospitalizaci

Výška zvuku

je percepčním ekvivalentem frekvence zvuku, vztah mezi výškou zvuku a jeho frekvencí není lineární

Vývojová koordinační porucha (DCD - Developmental Coordination Disorder)

je vývojová porucha motorických funkcí, tento pojem je často používán jako synonymní k pojmu dyspraxie

Vzduchový přenos zvuku

je šíření zvuku plynným prostředím, tj. vzduchem - zvuk se šíří klasickou cestou (např.: prostřednictvím reproduktorů nebo sluchátek), prochází zvukovodem vnějšího ucha, pokračuje do středního ucha a pak do vnitřního

nahoru

W


Waltzová hudba

je hudba volného tempa ve tříčtvrtečním taktu

nahoru

Z
Zánět středního ucha

je virové nebo bakteriální onemocnění projevující se převážně u dětí; způsobuje ho hromadění zánětlivé tekutiny v prostoru středního ucha

Zánět zvukovodu

je onemocnění způsobené infekcí pokožky uvnitř zvukovodu ve vnějším uchu

Zpětná vazba

je bezprostřední reakce na sdělenou myšlenku nebo kritiku; slouží oběma komunikačním partnerům

Zpětná sluchová vazba

je reedukační nástroj využívaný při potížích s koktáním či překotnou řečí; existuje několik typů zpětné sluchové vazby - maskující (MAF - základem je bílý šum), opožděná (DAF - základem je opoždění vlastního hlasu mluvčího) a frekvenčně posunutá (FAF - základem je frekvenční posun v hlase mluvčího)

Zpožděný vývoj řeči

je fyziologická nebo psychická překážka, která brání dítěti, aby si osvojilo základní řečové schopnosti a dovednosti v určitém věku, pokud dítě ve třech letech ještě nemluví nebo mluví jen velmi málo, jedná se o zpožděný nebo opožděný vývoj řeči

Ztráta sluchu

je chybějící schopnost vnímat zvukové informace; rozlišujeme hluchotu vrozenou nebo získanou

nahoru

Klientský přístup

MEDITOR s.r.o. © 2015